Školní řád

POVINNOSTI ŽÁKA TANEČNÍ ŠKOLY SCARLETT:

 •  Žák taneční školy je povinen dodržovat pokyny vyučujícího k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dále je povinen udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení v prostorách taneční školy, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou
 • Pedagog je oprávněn dle vlastního zvážení doporučit zařazení žáka do ročníku, který nejlépe odpovídá jeho momentálním schopnostem, a to i změnou v průběhu školního roku (na základě souhrnu několika faktorů: disciplíny (nejen v hodinách), míry talentu, fyzických dispozic, docházky (pravidelnost a včasné příchody), aktivity v hodinách, dosažených uměleckých výsledků)
 • Každý (tanečník) by měl znát, že pozdrav a rozloučení patří k slušnému chování. Zdraví veškeré dospělé v prostorách školy (venkovních i vnitřních)
 • Veškeré zdravotní i duševní indispozice- krátkodobé či trvalé, je potřeba říct učiteli
 • Každý dobrý tanečník ví, že při příchodu na sál si rozcvičí (nejen pusu) ale hlavně tělo
 • Bez vhodného úboru a řádně upravených vlasů nebude žákovi umožněno ve výuce tančit
 • Z bezpečnostních důvodů se nesmí nosit ve výuce hodinky, objemné řetízky, prstýnky a výrazné náušnice
 • Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka nejpozději 5 min. před začátkem výuky
 • Občerstvení:  v každé tan. lekci určí pedagog oddechový čas – pro použití toalet, či občerstvení. Je zakázáno nosit na taneční sál jídlo a pití
 • Na sál nepatří žvýkačky!
 • Pedagogové jsou zodpovědní za žáky po dobu výuky v tanečním sále.  Bez výslovného souhlasu pedagoga žák v průběhu výuky nesmí opustit taneční sál a zároveň do něj nevstupuje, pokud není přítomen pedagog.
 • V případě nutnosti dřívějšího odchodu z výuky, je nutný PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČE
 • Pedagog nezodpovídá za věci uložené v šatnách a jejich případné odcizení. Cenné předměty, peněženky, mobilní telefony (vypnuté) si může žák brát s sebou do tanečního sálu na místo k tomu určené
 • Poslední odcházející z šatny ji uzamkne a klíč odevzdá na sále

ŠKOLNÉ:

 • Školné se hradí ve dvou splátkách, do daných termínů (15. 9. a 15. 2.) v hotovosti, nebo převodním příkazem na bankovní účet Scarlett: 2417563369/0800
 • Pokyny k platbě dostávají žáci písemně na začátku šk. roku. V případě neuhrazení školného do konce října a do konce března, bude-li žák ve výuce přítomen, nebude cvičit (tzn., bude v hodině pouze sedět). Špatná platební morálka může, bohužel, vést i k vyloučení žáka

VYSTOUPENÍ:

 • Žáci jsou povinni s dostatečným předstihem informovat pedagogy o případné neúčasti na závěrečném představení (Roztančená Scarlett)
 • (z důvodů ušití kostýmu na míru, nastudování dané role a vyhnutí se komplikacím – přeobsazení, úprava kostýmu a znovunastudování)
 • Částka 450,- Kč je paušální poplatek za jeden kostým. V paušálu je promítnuto půjčovné z jiných škol a ZUŠ především pro vánoční představení (jízdné, praní, případná ztráta), také REKVIZITY. Některé kostýmy jsou levnější, jiné dražší. Od školního roku 2018/2019 jiná firma pro šití kostýmů, možná i jiná p. švadlena.
 • Nepřítomnost na zkouškách v posledním týdnu před představením je důvodem k vyloučení žáka z účinkování v daném představení
 • NOVĚ – 2018/2019 vybíráme poplatek 100,- Kč za každého žáka školy (netýká se výuky v MŠ) za nahrání, zpracování záznamu z tanečního večera – SVITAVSKÁ TELEVIZE CMS, pan Petr Horák. Záznam bude v plné kvalitě k dispozici v úložně ke stažení. Bude to rychlejší, kvalitnější a především organizačně méně náročné.